Thursday, December 21, 2006

Tor...i jonyo

... . akangkhay unmukh mon chhilo ,chhilo shorir tor jonyo// shey kondin,kon shomoy cheyechhilam tokey //kishori mon ,shorir shajiyechhilam tor...i janyo shudhu//firey ashishni ar ta shey katodin ,'71 er baruder gandhe ...sheyal ,kukur chhenra bewarish lashe mishe gechhish kabe kondin //apekhhay katey din ekkadokka khelar majhey ...balika premika tor ,jakey korechhili udbuddho kajey,nijer...i preronay,swapney premey//rangiyey ditish jar chhotto hater muthi,payer pata Heena e ishque er rangey//buker modhye joriye shudhotish parbi ki korte amar swapno puron? // eto path eshey eto path hente ki korey porey mone toke ,//raktakto hoy hridoy, hahakarey bhorey uthe din ar rat // tai narir taney mone mone firey jai bar bar shei matir gandhomakha nadir deshey// je matitey mishey achhish tui amar prem amar swapno ar prerona ....tor...i jonyo Shree