Sunday, June 7, 2009

elaano khola chul ar gharir kanta

Somoy stabdho hoy,
sada janalar paashey,
elaano khola chul ghorir kanta ke ..
pechiye dhorey thake..
cholte shey debena kichhu tei .
kichhu pal kichhu muhurto,
aatkano thakey.
somoyer dewaley tiktiki..
othey ar naamey.
upur hoye dekhe...
padmogandhi khola chul ar gharir kanta ke.

oshudher bill,
meyer tution,
chheler school er mainey,
athoba nichhak ...i khela..
uposhi dupure...
kakhono ba soptaher ration er daam,
duto ekta goyna...kapor.
chokabar mulyo...dharjyo hoye jaye....
kaney kaney khola chul ar gharir kantar.

Anaayash....
jato baar gharir kanta atkey jaye...
padmogandhi shusnato khola chuley....
saada janalar pashey...
tiktiki dekhe....


shree

ek thoka jellyfish

Neel jadukar bhashiye deye batashshe,
sonali budbud...
taar bhetorey dorochhe ekjan korey clown,
circus er saajey.
pranpon dour...
taka kimba branded jama juto,
notun restautant...e dedaar khaoa,
afuranto bhoger upakaron.
haater kachhakachhi.
plastic takar hishebe masher sheshe ..
shudu...i kharoch bhoger list e.
Radhar..kharoch..o dhora achhey taatey...

Hotath fete gelo sonali golok.
portey thaka nichey,
banchar janyo hakupaku pran,
chhitkey eshe porey..
nichy,
anek nichey,
pather dhuloye,
pranheen thalthaley,
ek thoka jelly fish...


shree