Tuesday, March 6, 2007

Boiragyo

Anekdin dhorei bhabchhi kichhu kichhu manush achhey jara shwabhab' boiragi'.
Sheta jeno tar deher alonkar ,moner oishorjyo.
Amader jibon theke ki tabey 'boiragyo' hariye gechhey?
Ei indur dour ar bhogbader jugey
kakey bola jete parey "Boiragyo" r katha

Jha chakchakey restaurant thekey shubesha tarun, taruni
aproyojone anek khadyobashtu galadhokaran korey dekur tultey tultey
eshey othey chalokbahito bideshi garitey.
Pashei footpath...e shue achhey jirnoboshtra garib fakirani.
Mashanteo tar jotena bhorpet khadyo.
Karur ki mone hoy janina ...janina ...

Daridrokey lalater bhushon kara khub shahoj kaj ki?
Hoy to na.
Tai ami eat...i mone kori aponi achori dharmo aparey shikhao.
Ek shondhyay paneeyer pechhoney hajar hajar taka kharoch
kortey para manushti key ki bolbo?
Puropuri bhog na korle..o to 'boiragyo' ashtey parey na.
to be continued

Shree