Monday, June 25, 2012

ek anchol akash

ek anchol akash niye.... eley tumi... roder chhayaaye.. surjyo deshey... bandho chhilo, moner jhaapi, khuley gelo, akash jurey, uthlo bejey , sonar knakon. ek anchol sabuj meghey , dheke gelo, jharnatala, bokul bashor, sona rong e... eley tumi... rongdhanur sagor, bukey niye, mukto jale , chul bhijiye, chhoriye diley, maayar anchol akash bhorey. ek anchol siuli fuley... pekhom tola, mayur sari,chhoriye dilo , maayakajol, poriye diley. eley tumi... banshir surey, haariye jetey, neel paharer, churar porey, ashbey tumi... chhoriye ditey... mukto fota, padmo fuley... swapno desher, ek shokaley... shree