Tuesday, March 10, 2009

aj shudhu orey abir

dekho hridi akashe aj shudhu orey abir...
sei rong...i chuiye alochumki te.
fulkey nabosaj poraye..
sanjh-bihan e ke go tulchhe sur..
aj fagun diney keno mon haraye?
piu kaha..piu kaha geye pakhi..
piya ke chaye..
milan ritu taar bash chhoraye...
gulal e abir e aj rengechhe mon..
eshechhe modhu mash nirab paye..
holud anchol aj dulchhey sonarodey...
khola chule gonja kati polash ful..
matal chand ke heshe mukh chumaye.....Fagunpurnima..ke


shree

2 comments:

Anonymous said...

darun lekha hoyechhe.plashful khopaye goja ...khub sundar barnana.


s:

toxoid_toxaemia said...

ছোট্ট কিন্তু বেশ সুন্দর একটা কবিতা !