Sunday, June 7, 2009

elaano khola chul ar gharir kanta

Somoy stabdho hoy,
sada janalar paashey,
elaano khola chul ghorir kanta ke ..
pechiye dhorey thake..
cholte shey debena kichhu tei .
kichhu pal kichhu muhurto,
aatkano thakey.
somoyer dewaley tiktiki..
othey ar naamey.
upur hoye dekhe...
padmogandhi khola chul ar gharir kanta ke.

oshudher bill,
meyer tution,
chheler school er mainey,
athoba nichhak ...i khela..
uposhi dupure...
kakhono ba soptaher ration er daam,
duto ekta goyna...kapor.
chokabar mulyo...dharjyo hoye jaye....
kaney kaney khola chul ar gharir kantar.

Anaayash....
jato baar gharir kanta atkey jaye...
padmogandhi shusnato khola chuley....
saada janalar pashey...
tiktiki dekhe....


shree

1 comment:

Anonymous said...

Kobir ki advut o quick metamorphosis...madol theke gharir kanta ! Ekta ujjal surjodoi theke bishanna bikel. Manushe biswas hario na go.