Friday, January 5, 2007

Ekla andharey dirgho path choltey giye
aj porey mone chhilo ki keu humdard...humrahee tar?
naki goreychhile takey ekela nishango korey........
lokey boley Tumi naki Pawardigar....Raham-Dil?
Tumi...i Alpha ar Omega?
Tumi....Ashim ?
kothay tomar shei prem ?
ja karey surjer alo..keyo mlan,Dekha dao ,esho Prabhu dhora dao Shree..r malin ancholey,
dekhao Tomar shei anupam, apurba
jyoti ja dekhe ar porbena mone ,
daridrer kashaghat, porajoyer glani
ar manusher angikarbhongta......
kenona Tumi, ekmatro Tumi....i
bhengey felona Tomar deoa shei angikar.
Ja boley Ami achhi tor..i sathey chirodin.

Shree