Sunday, February 25, 2007

Khajurahor mandir murti

Dkhal korey niyechhey shey amay puropuri,
duti shonali payrar bukey mukh dubiye,
amio prayoshoi takey dakhol korey feli.

niye jai uttungo shikhorey
paharchuray miloner shitkarey,
ek hoye jai komoley...kathiney.

mone kori Ishwar jader
korechhen doka ,
tara jeno eka na hoye jaye.

Tara bhora neel akasher chador
dhekey dey amar shohagi....key
kenona takey dekhey chand...o ,
hoye othey driro ....udagro kamonay .
shadhonay sangini shey ,
hridoye ,shorirey,mone,dharmey .
Karmey jugiye jaye uddam uddipanna
proti ratri sheshey ....

karshoney ,baponey potu hoye pori ami,
langoler hatoley chap ditey giye,
ashleshey joriyey dhori takey .
pagoler mato pipasher jal akantho
pan korey ,
paritripto ramon klanto ramoni
ghumiye porey amar..i nagno bukey .
nagnika amar ....Khajurahor mandir murti hoye.


Shree

No comments: